KVK 78541220     OveralLasergamen.nl      info@OveralLasergamen.nl

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van OveralLasergamen.nl of handelsnaam “Overal Lasergamen” zijn van toepassing bij alle diensten aangeboden door Overal Lasergamen

Artikel 1 Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Verhuurder: OveralLasergamen.nl of handelsnaam “Overal Lasergamen”
1.2 Met ‘opdrachtgever’ of ‘huurder’ wordt bedoeld: de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon die met Overal Lasergamen een overeenkomt wenst af te sluiten of afgesloten heeft.
1.3 Deelnemer: iedere natuurlijk persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van de activiteiten geëxploiteerd door Overal Lasergamen

Artikel 2 Algemeen 
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Overal Lasergamen en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.5 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2.7 Alle overeenkomsten komen pas tot stand wanneer deze door gemachtigde van Overal Lasergamen schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3: Aansprakelijkheid Overal Lasergamen
3.1 Deelname aan de activiteiten, geëxploiteerd door Overal Lasergamen geschiedt geheel voor risico van de deelnemer.
3.2 Overal Lasergamen is in geen geval aansprakelijk voor schade of vermissing van persoonlijke eigendommen van aanwezige en deelnemers.

Artikel 4: Verplichtingen van de deelnemer
4.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de verhuurder.
4.2 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard voor bestemd is. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik te geven zonder schriftelijke toestemming van Overal Lasergamen. De deelnemer stelt de organisatie zo spoedig mogelijk op de hoogte van verlies of beschadiging van materiaal. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde overdragen aan Overal Lasergamen en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon mogelijk.
4.3. De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteiten in sterkte mate wordt bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur, milieu en directe omgeving, kan door Overal Lasergamen van (verdere) deelname aan de activiteit worden uitgesloten, zonder restitutie.
4.4 De deelnemer is niet onder invloed van drugs, alcohol, medicijnen of andere verdovende middelen die gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van eigen vermogens of het negeren van instructies.
4.5 Indien de deelnemer de leeftijd van 13 jaar nog niet heeft bereikt, dient hij/zij ten alle tijden vergezeld te worden door een meerderjarige welke aanwezig dient te zijn tijdens de activiteit.
4.6. Lasergamen is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar en groter dan 1.20m. Zwangere vrouwen, mensen met beperkingen of gezondheidsklachten zoals epilepsie moeten voor zichzelf inschatten of de activiteit voor hen geschikt is. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.
4.7 Overal Lasergamen behoudt het recht om schade aan haar eigendommen te verhalen op de aanrichter of de verantwoordelijke daarvan. Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld.

Artikel 5: Algemene bepalingen
5.1 Alvorens de deelnemer deel neemt aan de activiteiten dienen deze een praktische instructie en veiligheidsregels schriftelijk of van een medewerker van Overal Lasergamen gevolgd te hebben. Aanwijzingen en opdrachten van het personeel dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.
5.2 De maximale speeltijd is de tijd waarvoor is afgerekend.
5.3 Overal Lasergamen houdt zich het recht voor om fotografische of anderen opnamen die tijdens de uitvoer van de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hier tegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend bij de verhuurder.
5.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst vergunningen of ontheffingen nodig zijn, dient opdrachtgever hier voor te zorgen. Indien de uitvoering van de overeenkomst geen (gedeeltelijke) doorgang kan vinden vanwege het ontbreken van de benodigde vergunningen of ontheffingen, blijft de betalingsverplichting zoals overeengekomen in de overeenkomst ongewijzigd bestaan. Opdrachtgever zal derhalve de totale reserveringswaarde te allen tijde voldoen.
5.5 De huurder is zelf verantwoordelijk voor de keuze en veiligheid van de speellocatie en bijkomende waarschuwing van politie ter voorkoming van een bezoek door derden i.v.m. het ‘wapengebruik’. Overal Lasergamen is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de locatie veroorzaakt door deelnemers van het lasergamen of letsel/schade van deelnemers door toedoen van een onveilige locatie.

Artikel 6 Facturering en betaling 
6.1 Het door huurder verschuldigde bedrag (huursom) wordt verhoogd met een borgsom van minimaal € 200,- indien het verhuurde niet verzorgd wordt geleverd of afgehaald.
6.2 Tenzij in de overeenkomst of bevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, dient opdrachtgever het volledige bedrag uiterlijk 1 week voor verhuurdatum te hebben voldaan, contant te voldoen bij aanvang of bij het afhalen van het verhuurde (huursom vermeerderd met de borgsom). Voor de te verrichten betalingen verstuurt Overal Lasergamen facturen elektronisch.
6.3 Indien nodig, vindt na uitvoering van de overeenkomst een definitieve afrekening plaats, eventueel op basis van de in de overeenkomst of bevestiging vermelde voorwaarden. Voor de te verrichte betalingen verstuurt Overal Lasergamen facturen elektronisch.

Artikel 7 Verhuur 
7.1  De verhuurde objecten/goederen blijven eigendom van Overal Lasergamen en mogen zonder schriftelijke toestemming van Overal Lasergamen niet worden onderverhuurd, weder verhuurd of uitgeleend.
7.2 Het verhuurde kan zowel verzorgd als niet-verzorgd worden geleverd. Onder verzorging wordt verstaan dat Overal Lasergamen naast het verhuurde tevens personen beschikbaar stelt ter bediening, begeleiding of bewaking van de in gebruik gegeven zaken. Onder niet- verzorgd wordt verstaan dat het verhuurde zonder personen ter beschikking wordt gesteld.
7.3 In geval van niet-verzorgde verhuur is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming of installatie te inspecteren op gebreken en/ of beschadigingen. Eventuele gebreken of beschadigingen dienen terstond aan Overal Lasergamen kenbaar gemaakt te worden, voorafgaand aan de ingebruikneming van het verhuurde door huurder.
7.4 De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd. Huurder dient het verhuurde tevens zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. Het verhuurde dient aan Overal Lasergamen in dezelfde staat als waarin het verhuurde ontvangen is (met inachtneming van artikel 7.3) terug te worden gegeven.
7.5 Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Overal Lasergamen geen bewerkingen worden verricht. Indien huurder zonder schriftelijke toestemming bewerkingen op het verhuurde verricht, wordt huurder de kosten van de schade in rekening gebracht. Huurder zal deze kosten direct voldoen. Indien door de bewerkingen of veranderingen het verhuurde niet of niet volledig functioneert, kan huurder geen aanspraak maken op reductie van de huursom.
7.6 Indien het verhuurde voor één dag is verhuurd dient huurder het verhuurde op dezelfde dag terug te brengen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij langer gebruik dan de overeengekomen termijn worden de extra huurkosten in rekening gebracht. Het is huurder niet toegestaan zonder toestemming van Overal Lasergamen de huurtermijn te verlengen.
7.7 Reinigingskosten, vermissing, schade e.d aan de materialen van de gebruiker zullen in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. Eventuele borg van de opdrachtgever zal hiervoor aangewend worden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid 
8.1 In geval van beschadiging of vermissing van het verhuurde of een gedeelte daarvan, is huurder aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.
8.2 In geval huurder zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de huurder en de verplichting van de huurder als eerdergenoemd in artikel 7.3 aan, zodra het verhuurde aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld.

Artikel 9 Annulering 
9.1 Opdrachtgever dient de annulering schriftelijk kenbaar te maken.
9.2 In geval van annulering binnen 24 uur voor aanvang van de activiteit door de opdrachtgever / huurder behoudt Overal Lasergamen zich het recht annuleringskosten in rekening te brengen van 50%  van de huursom.

Schuiven naar boven